Zmiany w katalogu działalności uprawniających do 50% kosztów podatkowych

50 % koszty podatkowe – zmiany w katalogu działalności

Jedna z ostatnich nowelizacji ustawy o PIT dotyczyła m.in. kwestii możliwości stosowania 50% kosztów podatkowych. W myśl przepisów ustawy, wyłącznie działalność wskazana wprost w katalogu z art. 22 ust. 9b ustawy o PIT korzystała z preferencji podatkowych. Zakres katalogu budził jednak wątpliwości, dlatego też doprecyzowano, które rodzaje działalności mogą korzystać w podwyższonych kosztów.

Zgodnie z brzmieniem znowelizowanej ustawy, katalog działalności uprawniających do skorzystania z 50% kosztów podatkowych będzie dotyczył:

  1. działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
  2. działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;
  3. produkcji audialnej i audiowizualnej;
  4. działalności publicystycznej;
  5. działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej;
  6. działalności konserwatorskiej;
  7. prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 650), do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia;
  8. działalności badawczo-rozwojowej, naukowo-dydaktycznej, naukowej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.

Czy zmienione przepisy rozwiązują wszystkie problemy związane ze stosowaniem 50% kosztów podatkowych?

Nowelizacja ustawy o PIT nie rozwiązuje niestety problemów, które z biegiem czasu narosły wokół 50% kosztów uzyskania przychodów. W dalszym ciągu nie mamy pewności, czym jest działalność twórcza w zakresie programów komputerowych, a także czy działalność grafików komputerowych jest objęta preferencją podatkową. Z pozytywnych zmian należy wskazać objecie stawką 50% KUP działalności twórczej w zakresie gier komputerowych.

Podatnicy muszą samodzielnie decydować w jaki sposób wdrożyć podwyższone koszty podatkowe, gdyż znowelizowane przepisy nie dają jasnych odpowiedzi na wątpliwości, które pojawiają się w praktyce ich stosowania. Ustawa o PIT dalej nie wskazuje jak określić wynagrodzenie pracownika (procent wynagrodzenia czy też stała kwota), jak również nie określa żadnych dodatkowych warunków, które powinni spełnić podatnicy, a które niejednokrotnie stawiane są przez organy podatkowe podczas kontroli. Interpretacje podatkowe nie dają w dalszym ciągu jasnych odpowiedzi na te pytania.

Maciej Puchalski
18 lipca 2018
copyright © 2018 by LegalOps, all rights reserved. Realizacja Studio Brothers - strony internetowe